با رویش تدریجی دندان‌های دائمی در کودکان، نیاز به رعایت بهداشت دهان و دندان چند برابر می‌شود. اما بیشتر کودکان به دلیل شیطنت‌های کودکانه تمایل چندانی به استمرار ورزیدن در بهداشت دهان ندارند. به این ترتیب ممکن است دندان‌های دائمی ...