در مواقعی کودکان به علت های گوناگون دچار پوسیدگی زودرس دندان‌های شیری می‌شوند. این امر ناراحتی های  بسیاری را برای خانواده و کودک ایجاد می کند.دندان‌های شیری که دچار تخریب وسیع باشند، نیازمند روکش می باشند. شما برای حفظ و ...