پر رنگ‌ترین اهمیت هر والدی سلامت فرزندش است. گاهی دردهای کوچک برای والدین دردسر ساز می‌شود چون نمی‌دانند با آن چه کنند. دندان درد کودکان یکی از این مسائل است. این درد‌ها گا‌هی آنقدر ناگهانی شروع می‌شوند که پدر و ...