پوسیدگی دندان ها از بیماری های شایع عفونی است. هنگام پوسیدگی دندان باکتری های موجود در دهان و دندان تغذیه می کنند. این تغذیه از باقی مانده ی مواد غذایی و بزاق موجود در دهان انجام می شود. اسید با ...