داندان‌ها در بزرگسالان عضوی حیاتی‌ست که باید بصورت دائمی برای جویدن و خوردن از آن استفاده کنند. از دست دادن دندان دائمی می‌تواند ضرر بزرگی محسوب شود. از این رو اتفاقی چون لق شدن دندان می‌تواند خیلی ترسناک بنظر برسد. ...