در راهنمای جامع دندانپزشکی و کلینیک های دندانپزشکی به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام کرد: دانشکده های دندانپزشکی و گروههای آموزشی که امکان برگزاری آزمون امکان ارتقا دستیاران ارتقاء دندانپزشکی را بنا به شرایط اپیدمی کرونا ندارند می توانند براساس ارزیابی تکوینی سالیانه دستیاران شرایط ارتقاء را مدیریت کنند.

این تصمیم به درخواست تعدادی از دانشکده‌ها و گروه های آموزشی دندانپزشکی کشور اعلام شده است.

دانشکده و یا گروه های آموزشی که امکان برگزاری آزمون امکان ارتقا دستیاران دندانپزشکی را بنا به شرایط اپیدمی کرونا ندارند می توانند از این طریق برای ارتقاء دستیاران دندانپزشکی اقدام کنند.

امکان ارتقا دستیاران

شاید این را نیز دوست داشته باشید: لیمینت دندان